Általános Szerződési Feltételek

egyéni vagy csoportos kutyaoktatáshoz

 

 1. Bevezetés

 

 1. Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és az általa üzemeltetett Roden Kutyasuli képzésein Résztvevők alapvető jogait és kötelezettségeit, valamint együttműködésük kereteit határozza meg.

 

 1. Szolgáltató a mindenkori ÁSZF-et folyamatosan elérhetővé teszi a következő módokon: elektronikusan a https://rodenkutyasuli.hu/aszf oldalon, papír alapon a Szolgáltatás megvalósulásának helyszínén.

 

 1. Fogalommeghatározások

 

Szolgáltató neve, elérhetőségei:

 

Hegedűs László e.v.

székhely: 6035 Ballószög, Dózsa György u. 4.

e-mail cím: rodenkutyasuli@gmail.com

tel.: 30/978-4472

Szolgáltatás:

a Szolgáltató által nyújtott, a megrendelőlapon megnevezett tanfolyam(ok) és kutyaovi

Résztvevő:

a Szolgáltató Szolgáltatását vagy Szolgáltatásait a mindenkori ÁSZF alapján igénybe vevő megrendelő

Szerződés:

a mindenkori ÁSZF alapján a Szolgáltató és a Résztvevő között adott Szolgáltatás nyújtására és igénybe vételére irányuló, az ÁSZF I. sz. mellékletében meghatározott megrendelőlap Résztvevő által történő kitöltésével és aláírásával létrejövő megállapodás (szerződés)

Weboldal:

rodenkutyasuli.hu oldal és annak minden aloldala, amelynek üzemeltetője a Szolgáltató

 

 • A Szerződés tárgya

 

 1. A mindenkori ÁSZF alapján létrejövő Szerződés tárgya a Résztvevő által a megrendelőlapon megjelölt Szolgáltatás Szolgáltató által történő nyújtása és a Résztvevő által választott szolgáltatás igénybe vétele.

 

 1. A Szerződés megkötése

 

 1. A Résztvevő a mindenkori ÁSZF-et áttekinti, az I. sz. mellékletében meghatározott megrendelőlapot valós adatokkal kitölti, aláírja, ezáltal a mindenkori ÁSZF-ben meghatározottokat magára nézve kötelezően elfogadja.

 

 1. A Résztvevő a kitöltött, aláírt megrendelőlapot a Szolgáltató számára eljuttatja.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató arra lehetőséget biztosít, a Résztvevő a megrendelőlapot a Weboldalon, elektronikusan tölti ki és titkosított csatornán keresztül juttatja el a Szolgáltató számára.

 

 1. Szolgáltató a megrendelőlapot feldolgozza és felveszi a kapcsolatot a Résztvevővel a választott Szolgáltatás igénybe vételének részleteivel kapcsolatban.

 

 1. Kutyaovi Szolgáltatás esetén a szerződés az első alkalmon történő részvétellel valósul meg.

 

 1. A Szolgáltatás igénybe vétele

 

 1. Tanfolyami Szolgáltatás igénybe vételének konjunktív feltételei a következők:
  1. a megrendelőlapon jelölteknek megfelelően, részben vagy teljes összegben megfizetett részvételi díj,
  2. a Resztvevő és a kutya egészséges, a kutya kötelező oltásokkal rendelkezik, amelyet a Résztvevő a Szolgáltató számára bemutat,
  3. a Résztvevő és a kutya a Szolgáltatás igénybe vételéhez megfelelő fizikai állapotban van,
  4. Résztvevő nem áll alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt,
  5. Résztvevő rendelkezik megfelelő felszereléssel (megfelelő öltözet, normál póráz+nyakörv / hám, jutalomfalat).

 

 1. Kutyaovi Szolgáltatás igénybe vételének feltételei a következők:
  1. az első részvételhez telefonon történő részvételi szándék jelzése szükséges.
  2. Szolgáltató a kutyaovi Szolgáltatás pontos időpontját minden héten a Roden Kutyasuli facebook oldalán (https://www.facebook.com/rodenkutyasuli) teszi közzé és a második alkalomtól a részvételi szándék jelzése az adott esemény „OTT LESZEK” gomb megnyomásával történik,
  3. második alkalomtól megfizetett részvételi díj,
  4. a Resztvevő és a kutya egészséges, a kutya 3-7 hónapos, a kötelező oltásokkal rendelkezik, amelyet a Résztvevő a Szolgáltató számára bemutat,
  5. a Résztvevő és a kutya a Szolgáltatás igénybe vételéhez megfelelő fizikai állapotban van,
  6. Résztvevő nem áll alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt,
  7. Résztvevő rendelkezik megfelelő felszereléssel (megfelelő öltözet, normál póráz+nyakörv / hám, jutalomfalat)

 

 1. A Szolgáltatás igénybe vétele, tehát az egyeztetett időpontban és helyen történő részvétel során a mindenkori ÁSZF-ben megfogalmazottakat, valamint a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató vagy képviselője által a Szolgáltatás biztonságos igénybe vételéhez szükséges utasításokat a Résztvevő betartani köteles.

 

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit nem, vagy csak részben teljesíti, úgy Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásban történő részvételét megtagadni még akkor is, ha a részvételi díj már megfizetésre került.

 

 1. A Szolgáltatások helyszíne, célja, időtartama, ütemezése

 

 1. A Szolgáltatások közös helyszíne: A Roden kutyasuli Kecskeméten az Auchan Áruháztól 4 km-re található. A dunaföldvári úton a városból kifelé haladva, a Csalánosi Csárda után lévő napelempark mellett található teherautó kereskedésnél kell lekanyarodni.

 

 1. Tanfolyami Szolgáltatás esetén

 

 1. Egy tanfolyami Szolgáltatás 5 foglalkozásból áll.

 

 1. Egy foglalkozás 1,5 óra, hetente egyszer a Résztvevőkkel egyeztetett időpontban.

 

 1. A tanfolyami Szolgáltatások közös célja: Segítség nyújtás abban, hogy a kutya családba való beilleszkedése minél zökkenőmentesebb legyen, és a gazda (Résztvevő) egy jól működő problémamentes kapcsolatot tudjon kialakítani kedvencével.

 

 1. A tanfolyami Szolgáltatások tananyaga tanfolyamonként eltérő. Az egyes tanfolyami anyagokat a Résztvevő megismerheti a Weboldalon.

 

 1. Egy tanfolyam sikeres teljesítéséhez maximum 1 alkalommal lehet hiányozni. A Résztvevők tanfolyami Szolgáltatásban való részvételéről a Szolgáltató elektronikus nyilvántartást vezet.

 

 1. Kutyaovi Szolgáltatás esetén

 

 1. A kutyaovi Szolgáltatás hetente egyszer, szombatonként, 1 órában kerül megtartásra, a Roden Kutyasuli facebook oldalán (https://www.facebook.com/rodenkutyasuli) közzétett esemény időpontjában.

 

 1. A kutyaovi Szolgáltatás célja és tananyaga: játék, szocializáció, behívás tanítása, ismerkedés az alapgyakorlatokkal (ül, fekszik, stb.), ingerekhez szoktatás.

 

 • Képzési díj

 

 1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó, mindenkor érvényes képzési díjakat a Weboldalon teszi közzé, valamint a Résztvevők számára elérhetővé teszi a Szolgáltatás helyszínén is. A közzétett képzési díjak a mindenkori ÁSZF mellékletét képezik.

 

 1. A képzési díj megfizetési módja:
  1. a Megrendelőlapon Résztvevő által jelölt mód
  2. előre fizetés egy összegben vagy részletfizetés

 

 1. A képzési díjak megfizetéséről a Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerinti bizonylatot állít ki.

 

 • A Résztvevő jogai, kötelezettségei

 

 1. Résztvevő, amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, jogosult részt venni a szerződés tárgyát képező Szolgáltatáson.

 

 1. Résztvevő jogosult jogszabályokban biztosított jogaival élni. Joggyakorlás esetén a Szolgáltatóhoz a fent meghatározott postai és elektronikus címére küldött kérelemmel fordulhat, továbbá fordulhat hatósághoz és bírósághoz is.

 

 1. Résztvevő jogában áll a már megkötött szerződés felbontására irányuló kérelmet benyújtani a Szolgáltató felé. Szerződés ilyen módon történő felbontása esetén a már megfizetett, de még nem teljesített Szolgáltatás díja a Résztvevő számára – döntésének megfelelően készpénzben vagy átutalással – visszajár.

 

 1. Résztvevő jogosult több kutyával részt venni tanfolyami Szolgáltatást, de minden egyes kutya kizárólag külön-külön tanfolyamon vehet részt. Ez az ebek fejlődése miatt elengedhetetlen.

 

 1. Résztvevő jogosult tájékoztatást kapni arról, ha a Szolgáltatás nyújtása valamilyen okból elmarad. Résztvevő tudomásul veszi, hogy ebből a cél a Szolgáltató, mint adatkezelő kezeli telefonszámát és ilyen esetben sms üzenetben értesíti az elmaradásról, ha pedig a facebook.com portálon korábban történt interakció, úgy a facebook.com oldalon létrehozott profilján keresztül üzenetben értesíti.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása valamilyen okból elmaradt, azt a Szolgáltató pótolni köteles a Résztvevők számára megfelelő időpontban, kivéve, ha a Szolgáltatás nyújtása vis major esemény hatására maradt el.

 

 1. Résztvevő jogosult egy adott tanfolyami Szolgáltatás során hiányozni, de köteles előtte ezt jelezni. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben egy tanfolyami Szolgáltatás során 1 alkalomnál többször hiányzik, úgy nem lesz jogosult magasabb szintű tanfolyamba lépni.

 

 1. Résztvevő értéktárgyat, eszközt (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, kocsikulcs stb.) kizárólag saját felelőssége mellett jogosult magánál tartani a Szolgáltatás igénybe vétele során, az azokban beálló esetleges károkért (ideértve azok elvesztését is) a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 1. Résztvevő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben nem egyedi foglalkozásról van szó, a Szolgáltatás igénybe vétele során más Résztvevők kutyáival is történik gyakorlás és amellett, hogy a Szolgáltató és a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő képviselői a legnagyobb biztonságra törekszenek, előfordulhat kutya által okozott káresemény, baleset, ideértve a kisebb karmolást és a komolyabb harapást is.

 

 1. Résztvevő kijelenti, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges károk, balesetek elkerülése céljából mindenkor betartja a Szolgáltató és a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő képviselőjének utasításait, javaslatait.

 

 1. Résztvevő kijelenti, hogy Szolgáltatót semminemű káresemény, baleset esetén nem terheli felelősség, kivéve, ha a Szolgáltató magatartása vagy mulasztása és a bekövetkezett kár, baleset között ok-okozati összefüggés áll fenn.

 

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:562. § alapján felelős az állat által másnak okozott kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli.

 

 1. Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltatás nyújtása során tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Az első ilyen alkalommal a Szolgáltató elektronikus úton figyelmezteti a Résztvevőt, második alkalommal pedig azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszünteti a Szerződést, így a Szolgáltatás nyújtását a Résztvevő számára. Résztvevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a részvételi díj már megfizetésre került, a részvételi díj tanfolyami Szolgáltatás hátralevő részére eső részétől a Résztvevő elesik.

 

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyami Szolgáltatásból történő kimaradása esetén a kimaradt foglalkozásra vonatkozó már befizetett részvételi díj nem követelhető vissza, be nem fizetett díj esetén pedig arra a Szolgáltató jogosult.

 

 1. Résztvevő köteles személyes adataiban beálló változásokat a változást követő 3 napon belül jelezni a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén. E kötelezettség elmaradásából fakadó károkért (pl. az elmaradt Szolgáltatásról történő értesítés meghiúsulásából fakadó kár) a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy mulasztása miatti pót foglalkozás igénylése esetén különbözeti részvételi díjat számíthat fel a Szolgáltató.

 

 1. Résztvevő kijelenti, hogy a Szolgáltatás helyszínén nem szemetel, saját kutyája ürülékét begyűjti.

 

 1. Résztvevő a Szolgáltatóval, a Szolgáltatás teljesítésében résztvevő más személyekkel, más Résztvevőkkel és kutyáikkal, egyéb személyekkel szemben megfelelő magatartást tanúsít.

 

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás helyszínén a Szolgáltatás nyújtása során kizárólag a Résztvevők és kutyáik, valamint a Szolgáltató vagy a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő képviselő által engedélyezett harmadik személy és állat lehet jelen.

 

 1. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás nyújtása közben hangot, képet és/vagy mozgóképet rögzít, úgy ő válik a felvételeken szereplők személyek tekintetében adatkezelővé és be kell tartania a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós és hazai jogszabályok előírásait (pl. hozzájárulás kérése a felvétel készítéséhez, felhasználásához, adatbiztonság követelménye, stb.). Ezért Szolgáltató felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy felvételek készítése során törekedjen arra, hogy azokon ne legyenek felismerhetők természetes személyek, mert ebben az esetben nem történik személyes adatok kezelése.

 

 1. A koronavírus világjárvány és egyéb fertőző betegségek terjedésének megelőzésére tekintettel,

 

 1. a Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy ha saját maga vagy kutyája vonatkozásában valamilyen fertőző betegség gyanúját állapítja meg, vagy tesztelés ezt igazolja, úgy a Szolgáltatás igénybe vételétől tartózkodik. Ebben az esetben a konkrét betegség megnevezése nélkül tájékoztatja a Szolgáltatót a távolmaradástól és közösen döntenek abban a kérdésben, hogy a Szerződés szerinti Szolgáltatás nyújtását szüneteltetik-e addig, amíg a Résztvevő bekapcsolódik-e egy új tanfolyamba, vagy a már megfizetett, de még nem szolgáltatott tanfolyami foglalkozások részvételi díját fizesse vissza a Szolgáltató.
 2. abban az esetben, ha a Résztvevő bizonyítottan koronavírusban vagy más hasonló, pandémiás fertőző betegségben szenvedett már akkor is, amikor a Szolgáltatást igénybe vette, vagy kutyája fertőző betegségben szenvedett a Szolgáltatás igénybe vétele során, úgy köteles a Szolgáltatót erről tájékoztatni. Szolgáltató a Résztvevő személyes adatainak felfedése nélkül tájékoztatja a többi Résztvevőt a fertőzés veszélyéről, hogy a szükséges lépéseket (pl. tesztelés) megtehessék.

 

 1. Résztvevő számára a kutyák elengedése kizárólag a Szolgáltató vagy a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő képviselőjének engedélyével, az engedélyezett időpontban, és mind a személy(ek), mind a Résztvevő szigorú felügyelete mellett lehetséges.

 

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 1. Szolgáltató köteles a megrendelt Szolgáltatást a mindenkori ÁSZF-nek és a Szerződésnek megfelelően, kimagasló szakmai színvonalon nyújtani a Résztvevők számára, kivéve ha a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit a Résztvevő részben vagy nem teljesíti.

 

 1. Szolgáltató köteles a tőle elvárható legnagyobb biztonságot nyújtani a Résztvevők, a kutyák és mások számára, így köteles a szakmai szempontoknak megfelelően a kutyákat fegyelmezni, és szükség esetén a Résztvevőket vagy másokat utasítani.

 

 1. Szolgáltató jogosult Résztvevőt vagy kutyát a Szolgáltatás nyújtásából átmenetileg vagy véglegesen kitiltani (a Szerződést bontani), ha
  1. a Résztvevő a mindenkori ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy ha
  2. a kutya olyan agresszív viselkedést tanúsít, amely miatt veszélyt jelent a Résztvevőkre, más kutyákra, környezetére.

 

 1. Szolgáltató jogosult, de nem köteles a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges és a Résztvevő oldaláról hiányzó felszereléseket a Résztvevő számára biztosítani.

 

 1. Amennyiben Résztvevő rendes felmondással mondja fel a Szerződést, úgy Szolgáltató köteles a már megfizetett, de még nem teljesített Szolgáltatás díját a Résztvevő számára – döntésének megfelelően készpénzben vagy átutalással – megfizetni.

 

 1. Szolgáltató köteles a Résztvevőt értesíteni arról, ha a Szolgáltatás nyújtása valamely okból elmarad. Szolgáltató elsődlegesen sms-t küld a Résztvevő telefonszámára, ha azonban a Szolgáltató számára már ismert a Résztvevő facebook-os profilja, ezen keresztül küld üzenetet.

 

 1. Szolgáltató köteles megtagadni a Résztvevő magasabb szintű tanfolyamba történő lépést, ha az ÁSZF-ben meghatározott számú hiányzásnál többet hiányzott a tanfolyami Szolgáltatásról.

 

 

 1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a Résztvevők számára.

 

 1. Szolgáltató jogosult a Résztvevő mulasztása miatt felmerülő pót foglalkozás igénylése kapcsán különbözeti részvételi díjat felszámítani.

 

 1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtása során kép- és/vagy videófelvételeket készíteni. Szolgáltató törekszik arra, hogy a felvétel készítése során természetes személy ne kerüljön rögzítésre. Amennyiben ez elkerülhetetlen, a Szolgáltató előzetes hozzájárulást köteles kérni a felvétel készítéséhez és hozzájárulást köteles kérni a felvétel felhasználásához. A fentiek nem vonatkoznak a tömegfelvételek készítésére, felhasználására.

 

 1. A tanfolyami Szolgáltatás nyújtása során a Résztvevők számára felfedett tanfolyami tudásanyag a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, ezért a tanfolyami Szolgáltatás bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése, vagy más módon történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges. A szerzői jog megsértése esetén a Szolgáltató megfelelő jogi lépéseket jogosult tenni a szerzői jogot megsértővel szemben.

 

 1. Szolgáltató köteles a Résztvevő jelzése alapján az adataiban beálló változásokat haladéktalanul átvezetni saját nyilvántartásában. E kötelezettség elmaradásából fakadó károkért felelősséggel tartozik.

 

 1. Szolgáltató köteles a Résztvevőkkel és kutyáikkal, egyéb személyekkel szemben megfelelő, elvárható magatartást tanúsítani.

 

 1. Szolgáltató jogosult meghatározni, hogy a Szolgáltatás helyszínén kik és milyen minőségben lehetnek jelen.

 

 1. Szolgáltató jogosult és köteles megtagadni a Szolgáltatás igénybe vételét attól a Résztvevőtől, aki vagy akinek kutyája vonatkozásában valamilyen fertőző betegség, különösen koronavírus vagy más pandémiás fertőző betegség gyanúja áll fenn, vagy tesztelés ezt igazolja.

 

 1. Szolgáltató köteles tájékoztatni a Résztvevőket, ha fény derül arra, hogy egy vagy több Résztvevő koronavírussal fertőzöttként, vagy más pandémiás betegségben szenvedőként vett részt a Szolgáltatás nyújtása során, ám a tájékoztatás nem terjedhet ki a fertőzött személy azonosítására szolgáló adatokra, így a kutyája nevére sem. Szolgáltató ugyancsak köteles tájékoztatni a Résztvevőket, ha fény derül arra, hogy egy kutya más kutyákra veszélyes, fertőző betegségben szenvedőként vett részt a Szolgáltatás nyújtása során, hogy a Résztvevők megtehessék a szükséges intézkedéseket.

 

 1. Szolgáltató köteles Résztvevő joggyakorlását elősegíteni.

 

 1. Adatkezelés

 

 1. A Szolgáltató, mint adatkezelő a Résztvevő, mint Szerződő Fél a Szerződésben rögzített és a létrejött jogviszony teljesítés során tudomására jutott személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – 2016/679. számú rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a Felek között létrejövő szerződés megkötése jogalappal, a szerződés teljesítése céljából kezeli.

 

 1. A Szolgáltató a személyes adatokat a következő tárolási időben kezeli:
  1. a Szerződésben rögzített adatokat a szerződés megsemmisítéséig. A Szerződés számviteli bizonylatnak minősül, ezért 8 évig kerül megőrzésre az adat.
  2. kapcsolattartási célú, külön nyilvántartásban rögzített adatokat azok megváltozásig, törlésig kezeli.

 

 1. Szerződő Fél adatkezelőként a Szolgáltató Szerződésben valamint a mindenkori ÁSZF-ben megjelölt képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdeke alapján, kapcsolattartási célból kezeli a fentiekben meghatározott határidők betartásával.

 

 1. Szolgáltató a Résztvevő, mint érintett adatait a könyvelési feladatokat ellátó, külön dokumentumban megnevezett könyvelője felé továbbítja a könyvelési feladatok ellátása céljából.

 

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós és haza jogszabályok, így többek között a GDPR, a 2011. évi CXII. törvény előírásai továbbá az ezekkel a szabályokkal összhangban levő belső szabályozása alapján kezeli, messzmenően betartva az adatbiztonság követelményét.

 

 1. Szerződő fél adataihoz fűződő jogaival (hozzáférés, helyesbítés, hozzájárulás visszavonása, törlés/elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság, stb.) a Szolgáltató székhely címére, továbbá a Szerződésben vagy ÁSZF-ben megjelölt postai vagy elektronikus címére küldött nyilatkozattal élhet, valamint fordulhat panasszal a NAIH-hoz (naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. A Szerződés megszűnik a teljesítéssel, Szolgáltató megszűnésével, bármelyik fél vagy a kutya halálával, közös megegyezéssel, továbbá az ÁSZF-ben meghatározott rendes és rendkívüli felmondás eseteiben.

 

 1. A Szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti a másik fél felé tett írásbeli jelzés segítségével.

 

 1. Szolgáltató és Résztvevő kötelesek egymással messzemenően együttműködni. Az együttműködési kötelezettség megsértése a Szerződés bármelyik fél részéről történő rendkívüli felmondását alapozhatja meg.

 

 1. I. sz. melléklet külön oldalon került meghatározásra.

 

 1. Egyéb kérdésekben a Ptk., a GDPR, a 2011. évi CXII. törvény és más jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

 

Verziószám: 1

Hatály: 2021. 01. 15. napjától