Hegedűs László e.v.

külső adatkezelési tájékoztatója

 

 Hegedűs László e.v. (székhely: 6035 Ballószög, Dózsa György u. 4.,  nyilvántartási szám: 55215101, adószám: 56556353-1-23, telefonszám: 30/978-4472, e-mail: rodenkutyasuli@gmail.com, önállóan képviseli: Hegedűs László), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) a rodenkutyasuli@gmail.com e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén/telephelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap

név, e-mail cím / levelezési cím,

kérdés tartalma

tájékoztatás adatkörei

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

név, telefonszám, levelezési/e-mail cím, egyéb az érintett által megadott adat

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás/termék  felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás / termék igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít

név, email cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás/termék, kapcsolódó szolgáltatás/termék

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Megállapodás megkötése során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet

név, telefonszám, email cím, időpont, tárgy

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokban megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága (elszámoltathatóság elve), valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges, valamint kapcsolattartás

érintett önkéntes hozzájárulása

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

név, születési hely és idő, hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt adatok

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésének összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján reklamáció/panaszkezelés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése, rendezése és a kapcsolattartás

jogi kötelezettség teljesítése

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli, továbbá a panaszt kezelő Munkatárs

az 1997. évi CLV. törvényt és a vonatkozó panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit

5 év

Érintettek

 

Érintetti – ügyfél – nyilvántartás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Felelősségvállaló nyilatkozatokban rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintettek felelősségvállaló nyilatkoztatása, későbbi bizonyítás, érintettek azonosítása és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartás

Jogos érdek, GDPR 6. cikk (1) f) pontja

Minden természetes személy, aki felelősségvállaló  nyilatkozat alapján beazonosítható, beazonosított

név, cím, anyja neve, születési hely és idő, telefonszám, email cím/levelezési cím, aláírás, gondviselő neve

polgári jogi elévülési időben

Érintettek

 

Bérlet váltása során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a bérlettel kapcsolatos szolgáltatás Adatkezelő részéről történő teljesítése, így az érintett azonosítása és szolgáltatás-igénybevételi jogosultságának ellenőrzése, valamint kapcsolattartás

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását  huzamosabb ideig, többször kívánja igénybe venni, ezért adatainak önkéntes megadásával párhuzamosan bérletet vált

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Oktatással, képzéssel, tréninggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

szolgáltatás (oktatás, képzés, tréning) nyújtása az érintett számára meghatározott időpont(ok)ban, tartamban és tartalommal, valamint kapcsolattartás

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, aki beazonosítható, beazonosított az Adatkezelő által szervezett oktatáson, tréningen és nem az Adatkezelő Munkatársa

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

elévülési időben. Azok az adatok, amelyek számviteli bizonylatra kerültek, 8 évig kerülnek letárolásra

érintettől. Esetenként érintettől különböző, szerződő féltő

 

Tanácsadási feladatok során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a tanácsadási szolgáltatás elvégzése

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által nyújtott tanácsadás alapján beazonosítható

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

fő célja a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a készpénz útjának nyomon követése

jogi kötelezettség teljesítése a 2000. évi C. törvény (számviteli tv.) és a 2017. évi CL. törvény (adózás rendjéről szóló tv.) előírásai alapján

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót, társasvállalkozás nevében eljáró képviselőt is, aki a kiállított kiadási és bevételi pénztárbizonylat adatkörei alapján beazonosítható, beazonosított

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

8 év

Érintettek

 

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

név, email cím

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

érintett kérésére törlésig

Érintettek

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                                  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (6035 Ballószög, Dózsa György u. 4.) vagy e-mail-es elérhetőségre (rodenkutyasuli@gmail.com) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Lezárva: 2020. október hó 11. napján

                                                                                                           Hegedűs László

                                                                                                      Hegedűs László e.v.